Dyrektor Sądu

Funkcję Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu pełni Jan Kulig.

Zakres kompetencji Dyrektora Sąd Okręgowego określa art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015, poz.133 z późn.zm.) o następującej treści:

Art. 31a. § 1. Dyrektor sądu:

1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1,

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Wykonuje on zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1476), a w szczególności:  

1) przygotowuje przy współpracy z podległymi mu dysponentami trzeciego stopnia projekt planu finansowego sądów okręgu radomskiego, przedstawienie go dysponentowi głównemu części budżetu odpowiadającej obszarowi apelacji, a następnie wykonuje budżet sądów okręgu,

2) opracowuje w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych poszczególnych Sądów Rejonowych na obszarze okręgu,  

3) dysponuje rachunkiem bieżącym Sądu Okręgowego,  

4) sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów niższych stopni oraz przestrzeganiem przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,  

5) uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym obszaru okręgu,

6) organizuje w okręgu właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich, przez podległych dysponentów, dokonuje okresowej oceny ich działalności i przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi głównemu części budżetu odpowiadającej obszarowi apelacji,  

7) podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze okręgu,  

8) prowadzi działalność inwestycyjną Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych na obszarze okręgu,  

9) sprawuje nadzór nad podlegającym mu bezpośrednio audytorem wewnętrznym, zapewniając mu organizacyjną odrębność oraz warunki do wykonywania zadań

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu