Informacja o nagrywaniu rozmów telefonicznych

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w Sądzie Okręgowym w Radomiu technicznych środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych w systemie telefonii IP i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.

Mając na uwadze szczególny charakter danych przetwarzanych w systemie telefonii IP oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Sąd Okręgowy w Radomiu zastosował adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

Poniżej podajemy Państwu informacje, do których przekazania obliguje Administratora Danych art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych Sąd Okręgowy w Radomiu jest Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu,  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl, NIP 948 16 24 025, REGON 000571518DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Administrator danych, mając na uwadze art. 37 RODO oraz art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można skontaktować się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO: Joanna Gwiazda, email: iod@radom.so.gov.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

a)      udzielanie przez sądy informacji telefonicznych na podstawie § 97 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych lub Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; podstawa prawna nagrywania rozmów telefonicznych kierowanych do Sądu Okręgowego w Radomiu wynika z § 97 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

b)      zapewnienia porządku i bezpieczeństwa przy użyciu usługi realizowanej przez system telefonii stacjonarnej IP, w ramach której realizuje m.in. usługę przechowywania zarejestrowanych nagrań  - podstawa prawna przetwarzania zawarta jest w art. 6 ust. 1 lit e RODO, w związku z  §34 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postepowania sądowego,  w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA


Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO


Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie telefonii IP przez Sąd Okręgowy w Radomiu jest art. 6 ust. 1 e RODO . Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia informacji o czasie nagrania i wskazania numeru telefonu.

PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (postępowanie skargowe reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, więcej informacji znajduje się na stronie http://www.uodo.gov.pl , z zastrzeżeniem przepisów prawa ograniczających nadzór Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nad operacjami przetwarzania dokonywanymi przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


Podanie danych osobowych jest w przypadku danych przetwarzanych w systemie telefonii IP Sądu Okręgowego w Radomiu jest dobrowolne. W przypadkach określonych w art. 97 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych podanie danych może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa. System telefonii IP informuje osobę telefonująca przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana, warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do sądu. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez przerwanie połączenia spowoduje, że rozmowa nie zostanie zarejestrowana.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

Rejestr zmian dla: Informacja o nagrywaniu rozmów telefonicznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-10-23
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
dodanie informacji