Opłaty sądowe

Rodzaje opłaty pobieranych od pism wnoszonych do sądu:

 • opłata ostateczna - po zakończeniu rozpoznawania sprawy w instancji w orzeczeniu kończacym postępowanie sąd orzeka o tym, która strona i w jakiej części ponosi koszty procesu, jeśli jej wysokość byłaby niższa od uiszczonej wcześniej opłaty tymczasowej sąd zwraca różnicę a w przeciwnym razie orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy;
 • opłata stałą - pobierana przez sąd w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Nie może być nizsza niż 30 złotych i wyższa niż 5 tyś.;
 • opłatę stosunkowa - pobierana przez sąd w sprawach o prawa majątkowe. Wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, nie może być niższa niż 30 zł. i wyższa niż 100 tyś.zł.;
 • opłatę tymczasowa - pobierana przez sąd od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, wynosi od 30 zł do 1 tyś zł;
 • opłatę podstawową - 30 zł., pobieraną przez sąd w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Pobranie jej od pisma nie wyłącza pobrania innej opłaty.
 • opłata kancelaryjna - pobieraną przez sąd od wniosków o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii oraz odpisu księgi wieczystej.

Wysokość opłat kancelaryjnych:

•    poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
•    odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
•    odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
•    wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
•    zaświadczenie 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

Całą opłatę pobiera się od: pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Wysokości opłat w częściach ułamkowych:
•    sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 ,
•    pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym 1/4,
•    interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 1/5.

Opłatę pobiera się od:

1.    pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
2.    powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym. 3/4

Jakie pisma podlegają opłacie ?

Opłatę należy dokonać przy wniesieniu do sądu pisma, którym jest:
•    pozew i pozew wzajemny;
•    apelacja i zażalenie;
•    skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
•    sprzeciw od wyroku zaocznego;
•    zarzuty od nakazu zapłaty;
•    interwencja główna i uboczna;
•    wniosek:

 • o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
 • o ogłoszenie upadłości,
 • o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,  o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;

•    skarga:

 • o wznowienie postępowania,
 • o uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • na orzeczenie referendarza sądowego,
 • na czynności komornika;

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d