Sąd Okręgowy w Radomiu

Ustanawianie biegłych sądowych

Tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności  oraz zwolnienia ich z funkcji zostały określone  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Zgodnie  z § 12 ust. 1 cytowanego przepisu, biegłym sądowym może zostać osoba, która:
 

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ma ukończone 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne  w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności  dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym


Osoba ubiegająca się o ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Radomiu zobligowana jest złożyć następujące dokumenty:
 

 • wniosek o ustanowienie  biegłym z określeniem zakresu (pobierz przykładowy wzór wniosku);
 • kwestionariusz osobowy (pobierz kwestionariusz osobowy) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na ustanowienie biegłym sądowym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie na liście biegłych sądowych danych teleadresowych, oświadczenie o korzystaniu z praw cywilnych i obywatelskich oraz toczącym się postępowaniu, oświadczenie do celów podatkowych (pobierz oświadczenia),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych wiadomości, umiejętności w danej gałęzi nauki, techniki i sztuki, rzemiosła, dla której  dana osoba  ma być ustanowiona, w szczególności dyplomów, świadectw itp. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, związane z dziedziną ustanowienia;
 • informację o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,  pobieranej na podstawie art.1 ust1. pkt.1 litera a, ustawy z dnia 16 listopada 2006r  o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225 poz.1635).

Należność winna być wpłacona na konto Urzędu  Miejskiego w Radomiu
nr rachunku:  Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544

Nadto osoby ubiegające się o ustanowienie biegłym z zakresu medycyny zobowiązani są do złożenia dodatkowo:
 

 • kserokopii dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza specjalisty Io lub IIo bądź też tytułu lekarza specjalisty,


Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

Ocena czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie  wykazane, należy do Prezesa sądu.

Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada  „Certyfikat drugi - T2 - tłumacz - biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydawane przez Polski Związek Głuchych.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury ustanawiania biegłych sądowych udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Radomiu  przy ul. Piłsudskiego 10, pok. 202, tel.48 677 67 20, e-mail:administracja@radom.so.gov.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustanawianiem, prowadzeniem i udostępnianiem listy biegłych sądowych

 

Metadane

Data publikacji : 25.05.2020
Data modyfikacji : 24.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry