Sąd Okręgowy w Radomiu

Darmowa pomoc prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Komunikaty o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19:

Komunikat z 12 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem COVID-19

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Komunikat z dnia 19 maja 2020 r. o zmianach przepisów ustawy w związku ze stanem epidemii znajduje się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-
przepisow-ustawy-o.html

Komunikat z 19 maja 2020 r. zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 znajduje się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-
o-nieodplatnej-pomocy.html

Komunikat z 12 czerwca 2020 r. o opracowaniu przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem opublikowano na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-
zalecen.html


Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Z nieodpłatnych porad profesjonalistów mogą skorzystać m.in. młodzież do 26. roku życia i seniorzy, którzy ukończyli 65 lat.

W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie przez adwokatów i radców prawnych a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego).
To efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Osoby uprawnione

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi:

- nieodpłatnej pomocy prawnej,

- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- nieodpłatnej mediacji

Usługi świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: 

Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (ms.gov.pl)

Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- udzielenie informacji, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowoadministracyjnych,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,

- poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

- udzielenie porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- przeprowadzenie mediacji,

- udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

- udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Z usługi tej wyłączone są:

- mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,

- sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych

1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.

2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się – o których mowa w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: darmowa pomoc prawna Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Lista punktów na terenie powiatu radomskiego i powiatu Radom:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Radom 3
Adres:
Mikołaja Reja 5, Radom, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- piątek godz. 10.00- 18.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Radom 2
Adres:
Mikołaja Reja 5, Radom, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- piątek godz. 10.00- 18.00

ul. Domagalskiego 7, pok. Nr 013 - Starostwo Powiatowe w Radomiu
Adres:
Władysława Domagalskiego 7, Radom, Polska
Godziny otwarcia:
pon-pt. godz. 9-13

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Radom 1
Adres:
Bolesława Limanowskiego 134, Radom, Polska
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- piątek godz. 10.00- 18.00

ul. Słowackiego 6 - budynek przy Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew
Adres:
Juliusza Słowackiego 6, Skaryszew, Polska
Godziny otwarcia:
pon-pt. godz. 8-12

Urząd Gminy w Wierzbicy
Adres:
Tadeusza Kościuszki 73, Wierzbica, Polska
Godziny otwarcia:
pon-pt. godz. 9-13

ul. Rynek 11 - Urząd Miejski w Iłży (lokal na parterze)
Adres:
Rynek 11, Iłża, Polska
Godziny otwarcia:
pon-pt. godz. 9-13

Pionki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres:
Pionki, mazowieckie, Polska
Godziny otwarcia: pon-pt. godz. 9-13

Gmina Orońsko
Adres:
Szkolna 8, Orońsko, Polska
Godziny otwarcia: pon. Godz. 9-13

Listę aktualnych punktów, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna oraz godziny ich urzędowania, a także szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej można zweryfikować na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Informacji o konkretnym miejscu i godzinach otwarcia punktów można też szukać też w Biuletynie Informacji Publicznej starostw powiatowych.

Metadane

Data publikacji : 16.06.2020
Data modyfikacji : 06.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Leszczyńska

Opcje strony

do góry