Sąd Okręgowy w Radomiu

Ochrona danych osobowych

Sąd Okręgowy w Radomiu dochowuje należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. Środki te są regularnie testowane, mierzone i ocenieone pod względem ich skuteczności mającej zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Obowiązki Administratorów Danych Osobowych to prawa osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, tel. 48 677 67 00 i ul. Warszawska 1, tel. 48 677 65 00,  26-600 Radom, email: boi@radom.so.gov.pl

Administratorami przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu danych osobowych:
1.    sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
2.    referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
3.    biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
4.    kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2
- są Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, e-mail: so.radom@radom.so.gov.pl ,
tel.: 48 677 68 01.
Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu:
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, tel. 48 677 65 67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Okręgowy w Radomiu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu oraz Minister Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: kontakt@ms.gov.pl, tel. 22 52 12 888) w ramach realizowanych zadań.

Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prawa osób, których dane dotyczą zostały na mocy art. 22 RODO ograniczone w celu ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 – prawo dostępu do danych, art. 16 – prawo do sprostowania danych - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 17 – prawo do bycia zapomnianym -  na podstawie art. 17 ust. 3b, 3d, 3e RODO oraz  art. 19 RODO – prawo uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu ograniczeniu przetwarzania danych.
W zakresie przetwarzania danych osobowych w działalności sądu nie związanej z wymiarem sprawiedliwości i zadaniami z zakresu ochrony prawnej macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl .
W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór sprawuje Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, tel.: 81 45 23 346, e-mail: sekretariat@lublin.sa.gov.pl.

Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane:
•    prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
•    prawo dostępu do danych,
•    sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
•    usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
•    ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania,
•    przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych – w zakresie działalności sądu nie związanej z wymiarem sprawiedliwości i zadaniami z zakresu ochrony prawnej -  kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@radom.so.gov.pl, pisemnie pod adresem Inspektor Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.

10 wskazówek Urzędu Ochony Danych Osobowych, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO

Jak złożyć wniosek o realizację praw wynikających z RODO?

Treści obowiązków informacyjnych Sądu Okręgowego w Radomiu (klazule informacyjne dla poszczególnych grup podmiotów danych)

Twoje dane, Twoja sprawa

Rosnący stopień wykorzystania przez instytucje rządowe i administrację publiczną, w tym sądy powszechne, nowych technologii spowodował oprócz oferowania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną również uzależnianie ich dostępności od sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych i łączności. Powstawanie nowych kanałów komunikacji instytucji publicznych z obywatelami stało się również okolicznością sprzyjającą powstawaniu zupełnie nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Poczucie anonimowości, brak geograficznych granic, łatwość ukrywania i szyfrowania treści, ogromna prędkość zmian technicznych sprzyjająca wykorzystywaniu wynikających z niej ludzkich błędów i pomyłek powodują, że zagrożenia płynące z tej strony stają się coraz poważniejsze.

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należą:

1. Użycie szkodliwego oprogramowania (wirusy, robaki, konie trojańskie, tylne wejścia, programy szpiegujące, procedury wykorzystujące znane lub ukrywane luki w programach komercyjnych).

2. Kradzież i wykorzystywanie cudzych danych osobowych.

3. Wyłudzanie, kradzież, fałszowanie lub niszczenie danych.

4. Blokowanie dostępu do usług (bomby pocztowe, przeciążanie aplikacji i serwisów, masowe zawłaszczanie systemów komputerowych w celu wykorzystywania ich do prowadzenia takich przeciążeń).

5. Przesyłanie niepotrzebnej lub niechcianej informacji.

6. Ataki socjotechniczne (wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod instytucję lub osobę zaufaną).

7. Zaawansowane ataki celowane (prowadzone za pomocą wielu skoordynowanych i zindywidualizowanych metod ataki skierowane precyzyjnie przeciwko konkretnej osobie, organizacji lub firmie).

Pamiętaj, że cyberprzestępcy mogą próbować oszukać swoje ofiary powołując się na autorytet instytucji publicznej, dlatego korzystając z elektronicznych usług publicznych oferowanych przez sąd oraz podczas komunikacji elektronicznej zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych, szczególnie jeśli przetwarzasz je na urządzeniu mobilnym. Nigdy nie udostępniaj nikomu loginów i haseł do prywatnej lub służbowej poczty elektronicznej, portali społecznościowych, czy systemów informatycznych udostepniających usługi publiczne takich jak np. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, ePUAP. Używaj tylko silnych, indywidualnych dla każdego systemu haseł użytkownika. Korzystaj z programów antywirusowych i systematycznych aktualizacji systemów operacyjnych. Twoje urządzenia mobilne przechowują olbrzymią ilość wrażliwych informacji, takich jak dokumenty finansowe, zdjęcia, adresy email, dane medyczne. Korzystając z nich używaj szyfrowania i blokady ekranu, co w przypadku próby kradzieży lub zagubienia urządzenia w znacznym stopniu utrudni przestępcom dostęp do Twoich danych.

Więcej praktycznych informacji o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych w cyberprzestrzeni można znaleźć na stronie sądu Okręgowego w Radomiu w dziale "Cyberbezpieczeństwo" oraz na stronach:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://csirt.gov.pl/

https://cyberpolicy.nask.pl/

https://wtb.org.pl/  


 

Metadane

Data publikacji : 24.08.2020
Data modyfikacji : 22.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry