Sąd Okręgowy w Radomiu

Pytania najczęściej zadawane przez Interesantów

Zagadnienia ogólne

1. W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

Należy się zgłosić do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, który znajduje się w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu  ul. Warszawskiej 1, pok. 0.021 na parterze; obsługa wniosków odbywa się w poniedziałki w godz. 8.00-15.00 oraz 15.30 - 18.00 zaś od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00.  Wniosek o zaświadczenie z rejestru możesz pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny albo otrzymać wersję papierową w punkcie.

Interesanci Punktu Informacyjnego KRK są obsługiwani z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego, a każda osoba wnioskująca o wydanie informacji jest zobligowana do pobrania biletu z numerem kolejności obsługi z automatu stojącego w holu przy punkcie informacyjnym KRK. Bilet jest ważny w dniu jego wydruku.

Wraz z wnioskiem należy załączyć dowód wniesienia opłaty (np. w formie znaku opłaty sądowej). Opłatę za wydanie zaświadczenia z KRK dokonuje się w formie znaków sądowych lub przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości. Aktualny nr konta znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny . Znaki opłaty sądowej są do nabycia w formie bezgotówkowej we wpłatomcie usytuowanym przy Punkcie Informacyjnym KRK. Możesz jej również dokonać gotówką w kasie Sądu Rejonowego w siedzibie przy ul. Warszawskiej 1 (aktualne godziny pracy kasy dostępne są na stronie www.radom.sr.gov.pl), placówce Poczty Polskiej lub banku (przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości).

Opłata za udzielenie informacji z rejestru:
• 30 zł - za informację o osobie
• 30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.2. Kiedy Sąd może zarządzić przesłuchanie świadka w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania?

Na wniosek świadka, Sąd który go wezwał może zarządzić przesłuchanie świadka w Sądzie właściwym dla jego zamieszkania a dokładnie w sądzie rejonowym, który jest najbliższy miejscu zamieszkania świadka. Wniosek trzeba uzasadnić i wskazać okoliczność uniemożliwiającą przyjazd. Takimi okolicznościami oprócz znacznej odległości może być również choroba, inwalidztwo czy opieka nad dziećmi.

3. Jak świadek może uzyskać zwrot kosztów podróży związanych z obowiązkowym stawiennictwem na rozprawie?

Świadek może uzyskać zwrot kosztów podróży związanych ze stawiennictwem w Sądzie składając wniosek do Sądu, do którego wstawił się na rozprawę. Wraz z wnioskiem o przyznanie należności świadek powinien okazać dowód osobisty oraz podać numer rachunku bankowego w przypadku kiedy zwrot ma trafić na konto świadka.4. Jak świadek może usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie i co należy zrobić, aby Sąd uchylił nałożoną karę porządkową za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

Przede wszystkim nieobecność musi być usprawiedliwiona na piśmie. Jeżeli nieobecność spowodowana jest chorobą, wówczas należy złożyć zwolnienie lekarskie, które musi poświadczyć  lekarz sądowy. Listę takich lekarzy znajdziesz na stronie internetowej Sądu. Aby Sąd uchylił nałożona karę porządkową należy złożyć pisemnie usprawiedliwienie wraz z prośba o uchylenie kary w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o jej nałożeniu.

5. Gdzie należy złożyć pozew/wniosek oraz inne pisma w Sądzie i co powinny one zawierać?

Biuro obsługi interesanta Sądu Okręgowego w Radomiu mieści się przy ul. M.J. Piłsudskiego 10, pokój nr 9 i tu należy złożyć pozew/wniosek i inne pisma w Sądzie. Każdy pozew/wniosek powinien zawierać:
 

 •     oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew, bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
 •     dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie /powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy/;
 •     (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
 •     oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
 •     oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek),
 •     określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
 •     uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
 •     opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
 •     własnoręczny podpis,
 •     wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

Wzory, formularze i broszury informacyjne

7. Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Wniosek należy złożyć do Sądu, w którym ma się toczyć, bądź toczy się postępowanie. W celu uzyskania zwolnienia od kosztów strona lub uczestnik postępowania powinien skierować do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych osoby fizycznej należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów (wzór wniosku oraz oświadczenia dostępny m.in. stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Oświadczenie, o którym mowa należy wypełnić czytelnie, podając w nim informacje odpowiadające rzeczywistości. Osobę, która świadomie w treści oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania poda nieprawdziwe dane, sąd może ukarać grzywną.

8. Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłaty sądowe?

Opłatę sądową można uiścić:

 • dokonując wpłaty bezpośrednio w Punkcie Obsługi Kasowej Sądu;
 • w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł);
 • dokonując przelewu bankowego na numer rachunku bankowego danego sądu – konto dochodów budżetowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące numeru rachunku bankowego Sądu Okręgowego w Radomiu znajdują się w dziale Opłaty na stronie: http://www.radom.so.gov.pl

9. W jaki sposób uzyskać odpis orzeczenia z uzasadnieniem, ze stwierdzeniem prawomocności albo klauzulą wykonalności i kiedy taki wniosek podlega opłacie kancelaryjnej?

Aby uzyskać odpis prawomocnego wyroku Sądu należy złożyć w biurze podawczym Sądu, przed którym toczyło się postępowanie albo za pośrednictwem poczty pisemny wniosek. Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia Sądu wynosi 6zł za każda rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia.

10. W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu. Przykładowy wzór wniosku oraz formularz oświadczenia dostępne są na naszej stronie internetowej.

11. Jak uzyskać wgląd do akt sprawy w siedzibie sądu oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjnego?

Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt, która mieści się w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. M.J. Piłsudskiego 10, pokój nr 9. Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy.
Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy. Opłata za wydanie kserokopii dokumentów wynosi 1 zł za stronę lub 6 zł za stronę poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Informacje dotyczące uzyskania konta użytkonika Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Lubelskiej można znaleźć w dziale Sąd w Internecie - Portal Informacyjny

12. Gdzie można ustalić, ile stron zawiera protokół z rozprawy czy odpis orzeczenia?

W Biurze Obsługi Interesanta można ustalić osobiście lub telefonicznie, ile stron zawiera protokół z rozprawy, odpis orzeczenia (postanowienia, wyroku). Inforamcja ta jest również dostępna dla zalogowanych użytkowników Portalu Informacyjnego.

13. Jak zaskarżyć opinię biegłego sądowego wydaną w sprawie przed sądem?

W sytuacji kiedy Państwo nie zgadzacie się z opinią biegłego sądowego możliwe jest złożenie w formie pisemnej zastrzeżenia co do jej treści. Zastrzeżenie to jednak powinno być bardzo dobrze uargumentowane.
Opinia biegłego wydana w postępowaniu cywilnym nie podlega środkowi zaskarżenia przez strony.

14. Jak uzyskać uwierzytelnienie podpisu na dokumencie przeznaczonym do użytku zagranicznego?

Uwierzytelniania dokumentów można dokonać codziennie w Oddziale Administracyjnym.
Dokument sporządzony w Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony do użytku za granicą, który ma być uwierzytelniony przez urząd konsularny państwa obcego w Polsce, na wniosek zainteresowanej osoby uwierzytelnia się w następujący sposób:
1) na dokumencie sądowym autentyczność podpisu sędziego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia:
a) prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
b) prezes sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny,
2) na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
3) na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 j.t.) i wynosi ona 26zł za poświadczenie jednego dokumentu. WIęcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Radomiu te. 48 677 67 20.

15. Gdzie można ustalić dane adresowe tłumaczy przysięgłych i biegłych sądowych?

Dane teleadresowe tłumaczy przysięgłych znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego  dział Rejestry i ewidencje.
Natomiast lista biegłych sądowych znajdują się na stronie naszego Sądu w dziale Informacje dla Interesantów - Biegli Sądowi.

Wydział Cywilny

16. Do którego sądu okręgowego należy złożyć pozew o rozwód/separację/wniosek o ubezwłasnowolnienie, jakie dokumenty należy do nich dołączyć i jaką wnieść opłatę sądową od tych czynności?

O rozwodzie orzeka Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.
Zwykły pobyt - na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).
Zakładając sprawę o rozwód należy we właściwym sądzie okręgowym złożyć:

 •     odpis pozwu w 2 egzemplarzach;
 •     odpis zupełny aktu małżeństwa-aktualny, jednakże nie starszy niż 3 miesiące od daty jego wystawienia
 •     odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.
 •     potwierdzenie dokonania opłaty od pozwu

Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego w Radomiu.
Pozew należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego, przy ulicy M.J. Piłsudskiego 10 pokój 9.

17. Kiedy składa się pozew, a kiedy wniosek o orzeczenie separacji związku małżeńskiego?

W momencie, gdy strony nie posiadają małoletnich dzieci i są zgodne co do faktu orzeczenia separacji wówczas składają WNIOSEK o orzeczenie separacji związku małżeńskiego. Opłata stała pobierana od wniosku o orzeczenie separacji wynosi 100 złotych.

18. Jaki Sąd jest właściwy w sprawach o rozwód i separację dla osób przebywających zagranicą?

Właściwy w sprawach o rozwód separację jest Sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich nadal w tym okręgu przebywa. Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka już w tym okręgu, właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego małżonka. W przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie ustalić miejsca zamieszkania pozwanego małżonka, pozew kierujemy do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

19. Czy uczestnik w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie ma obowiązek stawiennictwa na rozprawie w siedzibie sądu i kto może zostać ustanowiony kuratorem dla uczestnika w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie?

W celu wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawę albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego w miejscu zamieszkania. Opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka. Jeżeli opiekunem nie zostali ustanowieni ojciec lub matka, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców. Jeżeli brak jest osób wskazanych wyżej, tę opiekę sprawuje zakład pomocy społecznej lub placówka lecznicza.
Kuratorem dla ubezwłasnowolnionego częściowo powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka. Jeżeli nie ma wyżej wymienionych osób, kurator powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich ubezwłasnowolnionego. Jeżeli brak jest osób wskazanych wyżej, to opiekę sprawuje zakład pomocy społecznej lub placówka lecznicza.

20. Czy Sąd może wydać wyrok rozwodowy bez uczestnictwa stron w rozprawie?

Koniecznym jest formalne uczestnictwo stron w postępowaniu.

21. Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z małoletnimi dziećmi/alimentów na czas trwania sprawy rozwodowej lub separacyjnej?

 

Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron lub o ustalenie kontaktów z nimi.

22. Jak uzyskać pomoc w egzekwowaniu alimentów od dłużnika przebywającego zagranicą?

Od dłużnika, który wyjechał za granicę, można egzekwować alimenty na dwa sposoby. Pierwszy sposób odbywa się trybie zawartym w Konwencji Nowojorskiej, a drugi natomiast – na podstawie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w celu uzyskania alimentów w trybie w/w Konwencji to:
·        wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych
·        pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych - podpisane przez wierzyciela w obecności notariusza
·        oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
·        oryginał skróconego aktu małżeństwa
·        kserokopię wyroku zasądzającego alimenty
·        zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
·        szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych (sporządzony własnoręcznie przez wierzyciela)
·        informacja dotycząca konta bankowego (nazwę, adres banku, numer konta, numery SWIFT - BIC i IBAN)
·        podpisane fotografie: dłużnika, wierzyciela i dziecka
·        podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w celu uzyskania alimentów w trybie w/w Rozporządzenia to:
·        podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego
·        wniosek wierzyciela (formularz załącznik VI do rozporządzenia)
·        wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporządzenia) - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela
·        odpis wyroku/postanowienia zasądzający alimenty z klauzulą prawomocności przygotowany do obrotu zagranicznego
·        zestawienie zaległości alimentacyjnych

Więcej informacji można uzyskać w VII Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Radomiu pod numerem tel. 48 677 67 88

23. W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o uzasadnienie orzeczenia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia, przy czym strona pozbawiona wolności, działająca bez profesjonalnego pełnomocnika nieobecna przy ogłoszeniu orzeczenia może złożyć wniosek o sporządzenia uzasadnienia w terminie 7 dni od doręczenia jej tego orzeczenia.

24. Jak wnieść apelację od wyroku i czy można to zrobić, jeżeli nie wystąpiono wcześniej z wnioskiem o uzasadnienie?

Apelację od wyroku Sądu I instancji należy wnieść na piśmie.
Jeżeli nie sporządzono wniosku o uzasadnienie orzeczenia, to apelację można złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Apelacja podlega opłacie sądowej.
Uzasadnienie wyroku I instancji jest często niezbędnym elementem do poprawnego sporządzenia apelacji. Nie oznacza to jednak, że uzasadnienie skarżonego wyroku jest niezbędne do tego, by móc ją wnieść.

25. Jak wnieść zażalenie na postanowienie i czy można to zrobić, jeżeli nie wystąpiono wcześniej z wnioskiem o uzasadnienie?

Zażalenie na postanowienie wnosimy na piśmie, w sytuacji kiedy nie złożono wniosku o uzasadnienie postanowienia, to zażalenie można złożyć w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia (jeżeli było wydane na rozprawie). Zażalenie podlega opłacie sądowej, o ile przepis nie stanowi inaczej.

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

26. W jaki sposób i gdzie złożyć odwołanie do sądu od decyzji organu rentowego?

Odwołanie od decyzji organu rentowego należy złożyć na piśmie w dwóch egzemplarzach do właściwego sądu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ rentowy, do którego wniesiono odwołanie na piśmie lub do protokołu, przekazuje je niezwłocznie wraz z aktami i odpowiedzią na odwołanie do właściwego sądu. Ubezpieczony może również wnieść odwołanie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

27. Kto i w jaki sposób może złożyć pozew do Sądu Pracy?

Pozew do Sądu Pracy może wnieść osoba, która jest lub była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, gdyż Sąd Pracy rozpoznaje spory wynikające ze stosunku pracy. Własnoręcznie podpisany pozew zawsze powinien być złożony przynajmniej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.


Wydział Karny i Penitencjarny

28. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym do dyspozycji Sądu mogą uzyskać osoby najbliższe (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, konkubent). W celu otrzymania zezwolenia należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 z dokumentem tożsamości i wypełnić wniosek o udzielenie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym. Osoby spoza kręgu najbliższej rodziny, mogą uzyskać zezwolenia na widzenie, po rozpoznaniu przez sędziego wniosku oskarżonego o wyrażenie zgody na widzenie.

29. Kiedy i w jaki sposób następuje zatarcie skazania?

W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności – z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, zatarcie następuje w tych wypadkach z mocy prawa; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli wymierzona kara pozbawienia nie przekroczyła 3 lat a skazany przestrzegał zasad porządku prawnego.
W razie skazania na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa po roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
W razie skazania na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
W razie orzeczenia środka karnego zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.
Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw albo jeżeli po rozpoczęciu, a przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania, popełnił on kolejne przestępstwo, dopuszczalne jest tylko zatarcie jednoczesne wszystkich skazań.

30. Co należy zrobić, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Wniosek  o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć: skazany i jego obrońcy, prokurator, kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski nie mogą być składane przez rodziny skazanych. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.dozorelektroniczny.gov.pl/

31. Jakie są opłaty w sprawach o przerwę w karze i warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Opłaty od wniosków wynoszą odpowiednio:
udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności - 60 zł
warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł
o warunkowe przedterminowe zwolnienie w trybie art. 155 § 1 kkw - 100 zł
 

Metadane

Data publikacji : 15.07.2019
Data modyfikacji : 29.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Gwiazda

Opcje strony

do góry