Sąd Okręgowy w Radomiu

Deklaracja dostępności

Sąd Okręgowy w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sąd Okręgowy w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Joanny Jabłońskiej, sekretariatdyrektora@radom.so.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 45 23 367 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10

Do budynku prowadzi 1 wejście główne będące u  zbiegu ulic Piłsudskiego oraz Sienkiewicza.

Do wejścia prowadzi jeden schodek.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejściowymi jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi, za którymi jest ustawiona bramka do wykrywania metalu, prześwietlarka bagażu oraz bramki ograniczające.

W budynku jest winda.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz I i II piętrze w budynku głównym. 

Z uwagi na występujące w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141) Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu wyznaczył zarządzeniem Adm-0011-1/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania, którego koordynatorem jest Kierownik Biura Obsługi Interesanta.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy, w tym celu prosimy o udanie się do wejścia głównego  i powiadomieniu o przybyciu poprzez naciśniecie dzwonka zainstalowanego przy wejściu głównym lub planując przybycie do Sądu uprzednio  zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów ustnie, pismem, telefonicznie pod numerem tel. 48 677 67 66 lub tel. 48 677 67 68, e-mailem: boi@radom.so.gov.pl  z dopiskiem "Pomoc dla osoby niepełnosprawnej w siedzibie sądu".

Następnie pracownicy BOI wyznaczeni na przewodników osoby niepełnosprawnej pomogą i ułatwią przemieszczanie się  wewnątrz budynku.  Osoby na wózkach poprzez bramę wjazdową usytuowana od strony ul. Sienkiewicza po jej otwarciu  mogą dostać się na dziedziniec, następnie po lewej stronie dziedzińca jest  wejście do windy, po wejściu do windy uzyskujecie Państwo  dostęp do parteru, I i II piętra budynku głównego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna, w Biurze Obsługi Interesanta.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siedziba Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1

Do budynku prowadzi  wejście główne  od strony ul. Warszawskiej, jest podjazd dla niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejściowymi jest nieduży wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi również otwierane automatycznie, za którymi jest ustawiona bramka do wykrywania metalu,  prześwietlarka bagażu oraz bramki ograniczające.

W budynku jest winda.

Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, punkt Krajowego Rejestru Karnego, sala rozpraw nr I oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, windą dla interesantów znajdującą się po lewej stronie korytarza można przemieścić się na kolejne kondygnacje ( na II piętrze  znajdują się sale rozpraw Nr  III, IV, V, na III piętrze sale rozpraw Nr VI, VII, VIII, na IV piętrze  Dyrektor i Sekretariat Dyrektora oraz komórki organizacyjne: Oddziały Finansowy, Inwestycji, Informatyczny, Gospodarczy, Kurator Okręgowy, Audytor Wewnętrzny.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna, w Biurze Obsługi Interesanta.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Sąd Okręgowy w Radomiu nie posiada aplikacji mobilnej, strona www (strona BIP) jest responsywna i dostosowana również do urządzeń moblinych.

do góry