Wykazy opłat w postępowaniach sądowych

PRAWY KARNE

1. Zryczałtowana równość wydatków w sprawach z oskarzenia prywatnego . 300 zł

2. Opłaty od nastepujących wniosków i próśb:
a. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności . 80 zł
b. od wniosku o udzielenie przerwy . 60 zł
c. od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie . 45 zł
d. od wniosku o zatarcie skazania . 45 zł
e. od ponownej prośby o ułaskawienie . 45 zł
f. od wniosku o wznowienie postępowania . 150 zł

3. Opłata od kasacji

a. 450 zł w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Rejonowy
b. 750 zł w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Okręgowy

4. Opłata za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego . 30 zł

5. Opłata kancelaryjna za zaświadczenie i inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt - 6zł za każdą stronę.

SPRAWY CYWILNE (w tym rodzinne i spadkowe)

Opłaty w sprawach cywilnych (wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167, poz. 1398)

1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawo majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

2. Całą opłatę pobiera się od:
a. pozwu i pozwu wzajemnego;
b. wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego;
c. apelacji;
d. skargi kasacyjnej;
e. skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
f. interwencji głównej;
g. skargi o wznowienie postępowania;
h. skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;

3. Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.

4. Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym (z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym).

5. Piątą część opłaty pobiera się od:
a. interwencji ubocznej;
b. zażalenia;

6. Opłatę stałą w kwocie 50zł pobiera się od wniosku o:
a. stwierdzenie nabycia spadku;
b. zabezpieczenie spadku;
c. sporządzenie spisu inwentarza;
d. odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

7. Opłatę stałą w kwocie 500zł pobiera się od wniosku o dział spadku (300zł - gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu)

8. Opłatę stałą w kwocie 200zł pobiera się od wniosku o:
a. ustanowienie drogi koniecznej;
b. rozgraniczenie nieruchomości;
c. wpis w księdze własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego;

9. Opłatę stałą w kwocie 60zł pobiera się od wniosku o:
a. założenie księgi wieczystej
b. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej;
c. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

10. Opłatę stałą w kwocie 600zł pobiera się od pozwu o:
a. rozwód;
b. separację;
c. ochronę dóbr osobistych;
d. ochronę niemajątkowych praw autorskich;

11. Opłatę stałą w kwocie 200zł pobiera się od pozwu o:
a. ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
b. unieważnienie małżeństwa;
c. rozwiązanie przysposobienia;
d. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
e. unieważnienie uznania dziecka;
f. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
g. naruszenie posiadania;
h. uchylenie uchwały organu spółdzielni;
i. uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
j. przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
k. opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
l. ustalenie wstąpienia w stosunek najmu;

12. Opłatę stałą w kwocie 100zł pobiera się od wniosku o:
a. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
b. zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
c. separację na zgodne żądanie małżonków;
d. zniesienie separacji;

13. Opłatę stałą w kwocie 1.000zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Rejestr zmian dla: Wykazy opłat w postępowaniach sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d